Të reja

Çertifikimi

Ne daten 17/12/2010 kompania jone u certifikua me cerifiketen ISO 9001-2008 me Nr.12111542-FA010 nga Instituti Nderkombetar per Certifikimin e Cilesise Teknike (I.I.T.C.Q.). Ajo u ballafaqua me kerkesat e standartit ISO 9001-2008 nga eksperte nderkombetare dhe rezultoi qe organizimi, prodhimi, dokumentimi dhe kontrolli i lendeve te para dhe i betonit behet sipas kerkesave te ketij standarti.